Retningslinjer for personvern og cookies

Vi i Bilgjenvinning AS tar ditt personvern på alvor. Den data som blir samlet inn via vår nettsiden brukes kun for å analysere trafikken på våre sider, samt for å kunne vise besøkende på våre sider relevante annonser.

All data som innhentes er anonymisert og kryptert slik at dine opplysninger ikke kan spores tilbake til deg.

Bruk av Cookies

Bilgjenvinningas.no bruker såkalte Cookies – små tekstfiler som blir plassert på din maskin for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Disse filene brukes for å lagre brukerinnstillinger, innhente informasjon om sider du har vært innom samt til å analyse data. Filene gjør som regel din opplevelse på våre sider bedre, men du kan velge å slå av cookies på denne og andre sider.

Den mest effektive måten å gjøre dette er å slå av cookies i din nettleser. Du finner informasjon om hvordan dette gjøres i support-sidene til din nettleser, eller du kan finne informasjon om alle de mest brukte nettleserene på www.aboutcookies.org

bilgjenvinningas.no bruker følgende Cookies:

 

Cookie Formål Dataansvarlig Databehandler Lagringstid
Google Analytics Ved bruk av Google Analytics kan vi innhente anonym brukerstatikk. Vi kan analysere våre nettsider ved f. eks å få informasjon om hvilke sider som besøkes, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt. Hvis du ikke ønsker å benytte Google Analytics kan du blokkere Google Analytics ved å installere et tillegg (plug-in) til din nettleser. Tillegg for de vanligste nettleserne finner du her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bilgjenvinning AS Google og Synlighet AS 26 måneder
Google Tag Manager Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til styring og implementering av script. Google Tag Manager er en tjeneste som lar vår digitale leverandør Synlighet AS organisere script enkelt på våre nettsider. For eksempel håndterer de Google Analytics script gjennom Google Tag Manager. Bilgjenvinning AS Google og Synlighet AS 26 måneder
Hotjar Innhente statistikk om brukeradferd på nettstedet via heatmaps. All statistikk som innhentes via Hotjar er anonymisert, og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Bilgjenvinning AS Hotjar og Synlighet AS 365 dager

 

Retten til innsyn, korrigering og sletting mv.

Du har til enhver tid rett til å få innsyn i dine personopplysninger som vi behandler.

Hvis vi behandler uriktige personopplysninger om deg, har du rett til å få personopplysningene korrigert. Tilsvarende har du rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert.

Du har rett til å få personopplysningene dine slettet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at sletting av personopplysningene vil føre til at vi ikke lenger er i stand til å levere tjenesten til deg. Selv om du krever personopplysningene dine slettet, kan vi fortsette å behandle personopplysningene i den utstrekning loven gir oss rett til det.

Du har dessuten rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du ønsker å utøve en av rettighetene ovenfor, kan du ta kontakt med oss på:

Pr. brev: Bilgjenvinning AS, postboks 45 2051 Jessheim.

Pr. Epost: Lars@bilgjenvinningas.no

 

English version

We in Bilgjenvinning AS take your privacy seriously. The data collected through our website is only used to analyze the traffic on our pages, as well as to show visitors on our pages relevant ads.

All data collected is anonymized and encrypted so your information can not be traced back to you.

 

The use of cookies

bilgjenvinningas.no uses so-called Cookies – small text files that are placed on your machine to give you a better user experience. These files are used to save user settings, retrieve information about pages you’ve been through, and analyze data. The files usually make your experience on our pages better, but you can choose to disable cookies on this and other pages.
The most effective way to do this is to turn off cookies in your browser. You’ll find information on how this is done in your browser’s support pages, or you can find information about all the most commonly used browsers at www.aboutcookies.org


bilgjenvinningas.no uses the following cookies:

 

 

Cookie Purpose Datamanager Datacontroller Storeage time
Google Analytics By utilizing Google Analytics we can collect anonymized user statistics.We can analyze our websites by, for example, getting information about which pages are visited, what websites users come from and what times the pages are most visited. If you do not want to use Google Analytics, you can block Google Analytics by installing a plug-in for your browser. Addition to the most common browsers can be found here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bilgjenvinning AS Google and Synlighet AS 26 months
Google Tag Manager This site uses cookies for managing and implementing script. Google Tag Manager is a service that allows our digital provider Synlighet AS to easily organize script on our web pages. For example, they handle Google Analytics script through Google Tag Manager. Bilgjenvinning AS Google and Synlighet AS 26 months
Hotjar Obtain statistics on user behavior on the site via heatmaps. All statistics obtained through Hotjar are anonymous and can not be traced back to individuals. Bilgjenvinning AS Hotjar and Synlighet AS 365 days

 

The right of access, correction and deletion, etc.

You are entitled at any time to access your personal information that we possesses about you.

If we process incorrect personal information about you, you have the right to have your personal information corrected. Similarly, you have the right to have incomplete personal information completed.


You have the right to have your personal information deleted. However, we note that deletion of personal information will cause us to no longer be able to provide the service to you. Even if you require your personal information deleted, we may continue processing your personal information to the extent that the law gives us the right.

You also have the right to receive your personal information in a structured, widely used and machine-readable format and to transfer personal information to another datacontroller.

If you wish to exercise any of the above rights, please contact us

By letter: Bilgjenvinning AS, mailbox 45 2051 Jessheim.

By email: Lars@bilgjenvinningas.no